221. Maximal Square

221. Maximal Square

💡
這個題目有動態規劃的最佳解,不過這個題目如果使用窮舉的話是不會超時的,所以我很建議可以就從窮舉來想,再看看能不能優化。

窮舉法

題目給定的矩陣長寬是不定的,而假設今天如果題目的矩陣全部都是 1 ,那今天在這個矩陣長方形內,最大的正方形邊長一定是長或寬的短邊。

rows = len(matrix)
columns = len(matrix[0])
m = min(rows, columns)

這時候可以從兩個方向來寫

 1. 從最小的正方形邊長 1 開始檢查,一直檢查到最大的正方形邊長 m ,如果說一直到 m 都可以的話,那最大面積就會是 \(m^{2}\)。
 2. 從最大的正方形邊長 m 開始檢查,一直檢查到最小的正方形邊長 1,如果存在一個正方形滿足題目條件,則馬上回傳面積。

我選擇的是第二條路,因為是窮舉法,又是要找最大,我當然是趕快找到最大的正方形就好。

class Solution:
  def maximalSquare(self, matrix: List[List[str]]) -> int:
    rows = len(matrix)
    columns = len(matrix[0])
    L = min(rows, columns) # Longer Side

    def is_square(row, col, length):
      i = row
      while i < (row + length):
        j = col
        while j < (col + length):
          if matrix[i][j] == '0':
            return False
          j += 1
        i += 1
      return True

    while L > 0: 
      i = 0
      while i < rows - L + 1:
        j = 0
        while j < columns - L + 1:
          if is_square(i, j, L):
            return L ** 2
          j += 1
        i += 1
      L -= 1
    return 0

動態規劃

如果從左上往右下開始找尋最大的正方形,一定是首先自己的位置要是 1 ,接著,去看可以來到這個位置的三個方向:上、左、左上去看看是不是都是 1 ,但是這樣我們還要繼續往回找,看看是不是都是 1 ,因此最好的方法應該是在找尋的時候,就順便記錄起來。

至於紀錄的方式,就是我們看左上、上、左,可以形成的最大正方形中,哪一個最小,動態轉移方程式就是:

dp[row][col] = min(dp[row-1][col], dp[row][col-1], dp[row-1][col-1]) + 1
class Solution:
  def maximalSquare(self, matrix: List[List[str]]) -> int:
    rows = len(matrix)
    columns = len(matrix[0])
    dp = [[0] * (columns + 1) for _ in range(rows + 1)]
    m = 0
    for row in range(1, rows + 1):
      for col in range(1, columns + 1):
        if matrix[row-1][col-1] == '1':
          dp[row][col] = min(dp[row-1][col], dp[row][col-1], dp[row-1][col-1]) + 1
          m = max(dp[row][col], m)

    return m ** 2